Práce zprávy

Informace z trhu práce

Zpráva Úřadu práce v Táboře o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Úřady práce

V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a sociálních věcí
byla dne 6.10.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále jen „Celní úřad“),
Policie ČR – Inspektorátu cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen
„OIP“) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) kontrola v akciové společnosti se
sídlem v okrese Tábor na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území
České republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců podle § 5 odst. e) bod 2 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).
Kontroly v terénu se zúčastnilo celkem 14 pracovníků a jedna pracovnice Úřadu práce poskytovala na
základě telefonických požadavků ze svého pracoviště informace z využívaných databází (zejména z
evidence vydaných povolení k zaměstnání, údaje ze živnostenského či obchodního rejstříku apod.)
Kontrolou bylo zjištěno, že v objektu společnosti pracovalo 42 cizích státních příslušníků z Ukrajiny.
Všichni byli vyzváni k předložení dokladů, které je opravňují k vykonávání práce a pobytu.
Z tohoto celkového počtu bylo zjištěno, že 32 cizinci jsou vlastníky živnostenského oprávnění. Pracují
na základě smlouvy o dílo uzavřené s jinou společností, která má s kontrolovanou společností další
smlouvu o dílo. Touto skutečností se bude dále zabývat Inspektorát práce z důvodu podezření, že se
jedná o nezákonné nahrazování pracovněprávních vztahů obchodními smlouvami.
Dalších 10 cizinců jsou zaměstnanci a zároveň členové družstev a pracují na základě povolení
k zaměstnání, z nichž 6 vydal Úřad práce v Pardubicích, 2 Úřad práce v Jihlavě a 2 povolení vydal
Úřad práce v Chrudimi. Uvedená povolení k zaměstnání byla vydána pro vykonávání profese
pomocník, uklízeč jinde neuvedený či pomocný dělník hlavní stavební výroby. V kontrolované firmě,
kam byli svým zaměstnavatelem na základě smlouvy vysláni, však pracují v profesi montážní dělník
ve výrobě a opravě elektrických strojů a elektronických zařízení.
Na základě těchto zjištěných skutečností podá Úřad práce v Táboře podnět místně příslušným úřadům
práce k zahájení správních řízení, ve kterých by bylo těmto cizincům povolení k zaměstnání odejmuto
na základě ust. §100 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, neboť zaměstnání je vykonáváno v rozporu
s vydaným povolením.
S ohledem na aktuální situaci na trhu práce by Úřad práce v Táboře povolení pro profesi montážní
dělník nevydal.
Na základě této kontrolní akce ICP uložil 5 pokut za porušení povinností vyplývajících ze zákona o
pobytu cizinců.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.